تیم سرمد

مهیار احمدپور
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
امیرمسعود ناصری
رییس هیئت مدیره و مدیر ارشد عملیات
فاطمه فرخی
مدیر طراحی
محمد مهدی نورالله
مدیر بخش توسعه
ساناز وکیلی مجدآبادی فراهانی
مدیر بازرگانی
مرضیه احمدی
برنامه‌نویس
مهرنوش فامیل دردشتی
برنامه‌نویس
شاداب سادات
مدیر پروژه
رضا محسن‌نژاد
گرافیست
امیرحسین صالحی
برنامه‌نویس