تیم سرمد

مهیار احمدپور
مدیرعامل
امیرمسعود ناصری
مدیر ارشد عملیات
سارا فرخی
طراح و برنامه‌نویس فرانت‌اند
علی قویدل
طراح وبسایت
حسین دانش‌فر
برنامه‌نویس فرانت‌اند
محمد حمزه
تست و طراحی نرم‌افزار
امیرحسین صالحی
دستیار مدیرعامل