تیم سرمد

مهیار احمدپور
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
امیرمسعود ناصری
رییس هیئت مدیره و مدیر ارشد عملیات
فاطمه فرخی
مدیر طراحی
محمد مهدی نورالله
مدیر بخش توسعه