اولین نمایشگاه آنلاین کتاب کشور

اولین نمایشگاه آنلاین کتاب کشور

اولین نمایشگاه آنلاین کتاب کشور از تاریخ 25 مرداد 1399 به مدت یک هفته به همت هلدینگ دیریانچی و با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان پست، و تیم فنی سرمد افتتاح شد. آدرس نمایشگاه: http://iranzoomex.com

ادامه مطلب نظر