امیرمسعود ناصری- مدیر ارشد عملیات

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجو دکتری مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

هفت سال سابقه فعالیت در تشکل‌های مردم نهاد

سه سال سابقه مدیریت تشکل‌های مردم نهاد

موسس و سهامدار شرکت خدمات تجارت سرمد