مهیار احمدپور – مدیر عامل

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی صنایع، گرایش تحلیل سیستمها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

پنج سال سابقه کار در صنعت انتشارات

چهار سال سابقه کار در صنعت مدیریت پروژه های نرم افزاری و توسعه

مشاور توسعه کسب و کار و مشاور منابع انسانی سازمانها

موسس و سهامدار شرکت خدمات تجارت سرمد